Община Генерал Тошево

   Община Генерал Тошево е разположена в историко-географската област Добруджа, намираща се в Североизточната част на България. Основна туристическа дестинация се явява Черно море със своите курорти, които липсват на територията на общината, но тяхната близост създава възможности за привличане на посетители и гости на местните забележителности и туристически атракции.
Природни ресурси

   На територията на община Генерал Тошево са разположени следните природни ресурси: Защитена Зона Крайморска Добруджа с площ от 6517,31 xa (от тях 6391,1xa попадат в Община Генерал Тошево); Защитена Зона Росица – Лозница с площ 1812,0 ха, от които 31 % са защитена територия (ЗМ); Защитена Зона Изворово-Краище с площ 1081,5 ха; Защитена Зона Кардам с площ 918,3 ха; Защитена Зона Чаиря с площ 1451,2 ха (частично простираща се и на територията на Община Добрич-селска) е включена през 2005 г в списъка на BirdLife International като орнитологично важно място (ОВМ) за Европа (№ 085), а с Решение № 122 от 2007 г. на Министерския съвет, и под № BG 0002085, е приета за ЗЗ за опазване на дивите птици; Природна забележителност “Арборетум” – гр. Генерал Тошево, Природна забележителност вековно дърво “Летен дъб” – с. Дъбовик; язовир „Дрян”. Тези природни туристически ресурси са добра база за развитието на ловен и екотуризъм.
Най-характерни степни елементи в общината са сухоливадните съобщества и видовете от степната биота. Подчертано природозащитно значение има степният фаунистичен комплекс, и най-вече бозайниците – 3 вида глобално и 2 вида регионално застрашени гризачи и хищници.

Антропогенни ресурси

   Към антропогенните ресурси на територията на община Генерал Тошево спадат: родната къща на Дора Габе – с. Дъбовик; сградата на читалището в която е разположена Мемориална експозиция “Дора Габе”, съдържаща фотографии и лични вещи на поетесата; дендрариум с уникални растителни видове – Добруджанския земеделски институт; училището в с. Красен, построено през 1865 година, в което е работил писателят Йордан Йовков и музейна сбирка; Филиповата кръчма – с. Красен; Църква, открита през 1860 г. – с. Красен; мелница – с. Изворово (в нея се развива драмата „Албена”; исторически музей – гр. Генерал Тошево; останки от крепост при с. Василево; останки от крепост при с. Изворово; останки от крепост при с. Огражден; останки от крепост при с. Преселенци; останки от крепост при с. Средина; Каралийския кайнак – с. Изворово; Казашкото гробче в с. Пчеларово; Църквата в с. Житен; Добруджанска къща в с. Дъбовик и къща за гости в с. Калина.

Културен календар

   На територията на общината се организират следните културни инициативи и мероприятия:
• Национален конкурс за млада поетеса „Дора Габе” – с. Дъбовик, Община Генерал Тошево, Област Добрич, Организатори: Община Генерал Тошево, НЧ „Дора Габе” – с. Дъбовик.
• Празници на град Генерал Тошево – Гр. Генерал Тошево, Област Добрич, Организатори: Община Генерал Тошево, НЧ „Светлина” – Генерал Тошево
• Празници на хумора, Седмица на детската книга и изкуствата за деца.
• Общински фолклорен празник “Цветница”. Великденско добруджанско надсвирване – инструментални групи – гр. Ген.Тошево, Област Добрич, Организатори: Община Генерал Тошево и НЧ “Светлина”.
• Национален литературен конкурс за млади поетеси „Дора Габе” – с. Дъбовик, Община Генерал Тошево, Област Добрич, Организатори: Община Генерал Тошево; НЧ „Светлина”.
• Национален конкурс за млади изпълнители „Иван Георгиев” – с. Дъбовик, Община Генерал Тошево, Организатори: Община Генерал Тошево и НЧ “Светлина”, НЧ “Хр. Ботев” в с. Дъбовик.
• Добруджански фолклорен събор „Богородица” – Гр. Генерал Тошево, Област Добрич, Организатори: Община Генерал Тошево, НЧ „Светлина”.
• Фестивал на градската песен „Подари ми море”. Организатори: Община Генерал Тошево и община Шабла, НЧ „Светлина”.
• Събор на преселените от Северна Добруджа българи в с. Дъбовик.
• Еньовски събор на родовете и традициите „Край язовир Дрян” в с. Красен, “Йовкови празници”.
• Празници на хляба, житото и Добруджа в с. Спасово.